Regulamin

Każdy Użytkownik sklepu Salonprasowy.pl zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§1 Informacje ogólne
1. Sklep Salonprasowy.pl prowadzony jest przez Publikator Sp. z o.o. (dalej: "Wydawnictwo"), zarejestrowaną przy ul. Cieszyńskiej 3a, 15-425 Białystok, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Białymstoku XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000084741, nr NIP 5420210391.
2. Korzystanie z usług oferowanych przez sklep Salonprasowy.pl oznacza akceptację przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
3. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualnie obowiązujący tekst Regulaminu dostępny jest w każdej chwili w sklepie Salonprasowy.pl i siedzibie Wydawnictwa.

§2 Opis usług
1. Sklep Salonprasowy.pl świadczy usługi polegające na sprzedaży papierowych i elektronicznych egzemplarzy czasopism oraz książek wydawanych przez Wydawnictwo.
2. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ofercie sklepu Salonprasowy.pl
3. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia serwisu bez konieczności wcześniejszego powiadamiania o tym Użytkowników.

§Zasady świadczenia usług
1. Zatwierdzenie formularza z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
2. Zamówienie czasopism lub książek polega na wybraniu przez Użytkownika tytułów i ilości egzemplarzy, wypełnienie obowiązkowych pól w formularzu zamówienia, potwierdzenie go przez wciśnięcie „Zamów”.
3. Wszystkie ceny podane w sklepie Salonprasowy.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), identycznymi jak w punktach sprzedaży detalicznej.
4. Zamówienia na wydania papierowe pism realizowane są w ciągu 24 godzin po zaksięgowaniu wpłaty. W przypadku pilnych zamówień proszę o kontakt pod numerem telefonu 509 526 255.
5. Wszystkie zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD, wyłącznie na terenie Polski.
6. Publikator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczenia zamówienia wynikłe z winy Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD.
7. Zamówienia na wydania elektroniczne pism realizowane są w ciągu 24 godzin po zaksięgowaniu wpłaty i dostarczane bez dodatkowych opłat dla Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku pilnych zamówień proszę o kontakt pod numerem telefonu 509 526 255.
8. Opłacenie zamówienia może być zrealizowane: za pomocą przelewu lub przekazu na wskazane konto. Pośrednikiem w realizacji płatności za pomocą przelewów online jest firma Przelewy24.
9. Publikator zastrzega sobie możliwość odmowy świadczenia usług w uzasadnionych przypadkach.
10. Użytkownik, który zapoznaje się z częścią udostępnionego czasopisma nie jest uprawniony do: rozpowszechniania go ani wprowadzania do obrotu, ani w całości ani we fragmentach; ingerowania w jego zawartość; publikacji, dystrybucji, powielania; oddawania w najem; jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania.
11. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez sklep Salonprasowy.pl można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres prenumerata@publikator.com.pl, salonprasowy@publikator.com.pl lub w formie pisemnej, w formie listu poleconego, na adres: Publikator Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 3a, 15-425 Białystok. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Zgłoszenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie, a Zamawiający otrzyma wyłącznie informację od serwisu z uzasadnieniem decyzji niepodejmowania procesu reklamacyjnego.

§Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Przekazując dane osobowe i akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Wydawnictwo, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy.
2. Wydawnictwo jako administrator danych osobowych, zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Wydawnictwem a Użytkownikiem, przedmiotem której jest sprzedaż papierowych i elektronicznych egzemplarzy czasopism wydawanych przez Wydawnictwo, a także w celu prowadzenia działań marketingowych prowadzonych przez Wydawnictwo.
3. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Wydawnictwo w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich.
4. Wydawnictwo jako administrator danych osobowych informuje, że Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych gromadzonych przez Wydawnictwo, ich poprawiania a także żądania ich usunięcia po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z serwisu oraz systemu Wydawnictwa.

§Własność intelektualna
1. Wszystkie elementy sklepu Salonprasowy.pl - teksty, grafiki, itp., są własnością Wydawnictwa. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów pochodzących ze sklepu Salonprasowy.pl bez zgody Wydawnictwa jest zabronione.
2. Właścicielem praw intelektualnych do treści zawartych w oferowanych czasopismach, okładki prezentowanych czasopism, logotypy, itp., jest Wydawnictwo. Ewentualne wykorzystywanie tych materiałów wymaga uzyskania zgody ze strony Wydawnictwa.
3. Właścicielem praw autorskich do plików z wydaniami elektronicznymi jest Wydawnictwo. Zabrania się przekazywania swoich plików z wydaniami elektronicznymi osobom trzecim, podejmowania jakichkolwiek prób łamania zabezpieczeń, odszyfrowywania ich zawartości itp.

§Zgoda na otrzymywanie biuletynu informacyjnego
1. Użytkownik, korzystający ze sklepu Salonprasowy.pl, akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na otrzymywanie od Wydawnictwa biuletynu, wysyłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Użytkownika.
2. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania biuletynu odsyłając wiadomość e-mail z dopiskiem „Wypisz z newslettera”.